รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ราชบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองราชบุรี 0 - - - - - - - 0
จอมบึง 0 - - - - - - - 0
สวนผึ้ง 0 - - - - - - - 0
ดำเนินสะดวก 0 - - - - - - - 0
บ้านโป่ง 0 - - - - - - - 0
บางแพ 0 - - - - - - - 0
โพธาราม 0 - - - - - - - 0
ปากท่อ 0 - - - - - - - 0
วัดเพลง 0 - - - - - - - 0
บ้านคา 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0