รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สุพรรณบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสุพรรณบุรี 0 - - - - - - - 0
เดิมบางนางบวช 0 - - - - - - - 0
ด่านช้าง 0 - - - - - - - 0
บางปลาม้า 0 - - - - - - - 0
ศรีประจันต์ 0 - - - - - - - 0
ดอนเจดีย์ 0 - - - - - - - 0
สองพี่น้อง 0 - - - - - - - 0
สามชุก 0 - - - - - - - 0
อู่ทอง 0 - - - - - - - 0
หนองหญ้าไซ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0