รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด นครปฐม ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองนครปฐม 0 - - - - - - - 0
กำแพงแสน 0 - - - - - - - 0
นครชัยศรี 0 - - - - - - - 0
ดอนตูม 0 - - - - - - - 0
บางเลน 0 - - - - - - - 0
สามพราน 0 - - - - - - - 0
พุทธมณฑล 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0