รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สมุทรสาคร ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสมุทรสาคร 0 - - - - - - - 0
กระทุ่มแบน 0 - - - - - - - 0
บ้านแพ้ว 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0