รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด เพชรบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองเพชรบุรี 0 - - - - - - - 0
เขาย้อย 0 - - - - - - - 0
หนองหญ้าปล้อง 0 - - - - - - - 0
ชะอำ 0 - - - - - - - 0
ท่ายาง 0 - - - - - - - 0
บ้านลาด 0 - - - - - - - 0
บ้านแหลม 0 - - - - - - - 0
แก่งกระจาน 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0