รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0 - - - - - - - 0
กุยบุรี 0 - - - - - - - 0
ทับสะแก 0 - - - - - - - 0
บางสะพาน 0 - - - - - - - 0
บางสะพานน้อย 0 - - - - - - - 0
ปราณบุรี 0 - - - - - - - 0
หัวหิน 0 - - - - - - - 0
สามร้อยยอด 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0