รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด กระบี่ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองกระบี่ 0 - - - - - - - 0
เขาพนม 0 - - - - - - - 0
เกาะลันตา 0 - - - - - - - 0
คลองท่อม 0 - - - - - - - 0
อ่าวลึก 0 - - - - - - - 0
ปลายพระยา 0 - - - - - - - 0
ลำทับ 0 - - - - - - - 0
เหนือคลอง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0