รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด พังงา ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองพังงา 0 - - - - - - - 0
เกาะยาว 0 - - - - - - - 0
กะปง 0 - - - - - - - 0
ตะกั่วทุ่ง 0 - - - - - - - 0
ตะกั่วป่า 0 - - - - - - - 0
คุระบุรี 0 - - - - - - - 0
ทับปุด 0 - - - - - - - 0
ท้ายเหมือง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0