รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสุราษฎร์ธานี 0 - - - - - - - 0
กาญจนดิษฐ์ 0 - - - - - - - 0
ดอนสัก 0 - - - - - - - 0
เกาะสมุย 0 - - - - - - - 0
เกาะพะงัน 0 - - - - - - - 0
ไชยา 0 - - - - - - - 0
ท่าชนะ 0 - - - - - - - 0
คีรีรัฐนิคม 0 - - - - - - - 0
บ้านตาขุน 0 - - - - - - - 0
พนม 0 - - - - - - - 0
ท่าฉาง 0 - - - - - - - 0
บ้านนาสาร 0 - - - - - - - 0
บ้านนาเดิม 0 - - - - - - - 0
เคียนซา 0 - - - - - - - 0
เวียงสระ 0 - - - - - - - 0
พระแสง 0 - - - - - - - 0
พุนพิน 0 - - - - - - - 0
ชัยบุรี 0 - - - - - - - 0
วิภาวดี 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0