รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ระนอง ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองระนอง 0 - - - - - - - 0
ละอุ่น 0 - - - - - - - 0
กะเปอร์ 0 - - - - - - - 0
กระบุรี 0 - - - - - - - 0
สุขสำราญ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1 - - - - - - - 1