รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ชุมพร ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองชุมพร 0 - - - - - - - 0
ท่าแซะ 0 - - - - - - - 0
ปะทิว 0 - - - - - - - 0
หลังสวน 0 - - - - - - - 0
ละแม 0 - - - - - - - 0
พะโต๊ะ 0 - - - - - - - 0
สวี 0 - - - - - - - 0
ทุ่งตะโก 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0