รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สงขลา ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสงขลา 0 - - - - - - - 0
สทิงพระ 0 - - - - - - - 0
จะนะ 0 - - - - - - - 0
นาทวี 0 - - - - - - - 0
เทพา 0 - - - - - - - 0
สะบ้าย้อย 0 - - - - - - - 0
ระโนด 0 - - - - - - - 0
กระแสสินธุ์ 0 - - - - - - - 0
รัตภูมิ 0 - - - - - - - 0
สะเดา 0 - - - - - - - 0
หาดใหญ่ 0 - - - - - - - 0
นาหม่อม 0 - - - - - - - 0
ควนเนียง 0 - - - - - - - 0
บางกล่ำ 0 - - - - - - - 0
สิงหนคร 0 - - - - - - - 0
คลองหอยโข่ง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0