รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สตูล ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสตูล 0 - - - - - - - 0
ควนโดน 0 - - - - - - - 0
ควนกาหลง 0 - - - - - - - 0
ท่าแพ 0 - - - - - - - 0
ละงู 0 - - - - - - - 0
ทุ่งหว้า 0 - - - - - - - 0
มะนัง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0