รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ตรัง ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองตรัง 0 - - - - - - - 0
กันตัง 0 - - - - - - - 0
ย่านตาขาว 0 - - - - - - - 0
ปะเหลียน 0 - - - - - - - 0
สิเกา 0 - - - - - - - 0
ห้วยยอด 0 - - - - - - - 0
วังวิเศษ 0 - - - - - - - 0
นาโยง 0 - - - - - - - 0
รัษฎา 0 - - - - - - - 0
หาดสำราญ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0