รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด พัทลุง ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองพัทลุง 0 - - - - - - - 0
กงหรา 0 - - - - - - - 0
เขาชัยสน 0 - - - - - - - 0
ตะโหมด 0 - - - - - - - 0
ควนขนุน 0 - - - - - - - 0
ปากพะยูน 0 - - - - - - - 0
ศรีบรรพต 0 - - - - - - - 0
ป่าบอน 0 - - - - - - - 0
บางแก้ว 0 - - - - - - - 0
ป่าพะยอม 0 - - - - - - - 0
ศรีนครินทร์ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0