รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ปัตตานี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองปัตตานี 0 - - - - - - - 0
โคกโพธิ์ 0 - - - - - - - 0
หนองจิก 0 - - - - - - - 0
ปะนาเระ 0 - - - - - - - 0
มายอ 0 - - - - - - - 0
ทุ่งยางแดง 0 - - - - - - - 0
สายบุรี 0 - - - - - - - 0
ไม้แก่น 0 - - - - - - - 0
ยะหริ่ง 0 - - - - - - - 0
ยะรัง 0 - - - - - - - 0
กะพ้อ 0 - - - - - - - 0
แม่ลาน 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0