รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ยะลา ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองยะลา 0 - - - - - - - 0
เบตง 0 - - - - - - - 0
บันนังสตา 0 - - - - - - - 0
ธารโต 0 - - - - - - - 0
ยะหา 0 - - - - - - - 0
รามัน 0 - - - - - - - 0
กาบัง 0 - - - - - - - 0
กรงปินัง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0