รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด นราธิวาส ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองนราธิวาส 0 - - - - - - - 0
ตากใบ 0 - - - - - - - 0
บาเจาะ 0 - - - - - - - 0
ยี่งอ 0 - - - - - - - 0
ระแงะ 0 - - - - - - - 0
รือเสาะ 0 - - - - - - - 0
ศรีสาคร 0 - - - - - - - 0
แว้ง 0 - - - - - - - 0
สุคิริน 0 - - - - - - - 0
สุไหงโก-ลก 0 - - - - - - - 0
สุไหงปาดี 0 - - - - - - - 0
จะแนะ 0 - - - - - - - 0
เจาะไอร้อง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0