รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอเมืองลพบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ทะเลชุบศร 0 - - - - - - - 0
ท่าหิน 0 - - - - - - - 0
กกโก 0 - - - - - - - 0
โก่งธนู 0 - - - - - - - 0
เขาพระงาม 0 - - - - - - - 0
เขาสามยอด 0 - - - - - - - 0
โคกกะเทียม 0 - - - - - - - 0
โคกลำพาน 0 - - - - - - - 0
โคกตูม 0 - - - - - - - 0
งิ้วราย 0 - - - - - - - 0
ดอนโพธิ์ 0 - - - - - - - 0
ตะลุง 0 - - - - - - - 0
ท่าแค 0 - - - - - - - 0
ท่าศาลา 0 - - - - - - - 0
นิคมสร้างตนเอง 0 - - - - - - - 0
บางขันหมาก 0 - - - - - - - 0
บ้านข่อย 0 - - - - - - - 0
ท้ายตลาด 0 - - - - - - - 0
ป่าตาล 0 - - - - - - - 0
พรหมมาสตร์ 0 - - - - - - - 0
โพธิ์เก้าต้น 0 - - - - - - - 0
โพธิ์ตรุ 0 - - - - - - - 0
สี่คลอง 0 - - - - - - - 0
ถนนใหญ่ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0