รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอพัฒนานิคม ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
พัฒนานิคม 0 - - - - - - - 0
ช่องสาริกา 0 - - - - - - - 0
มะนาวหวาน 0 - - - - - - - 0
ดีลัง 0 - - - - - - - 0
โคกสลุง 0 - - - - - - - 0
ชอนน้อย 0 - - - - - - - 0
หนองบัว 0 - - - - - - - 0
ห้วยขุนราม 0 - - - - - - - 0
น้ำสุด 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0