รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอโคกสำโรง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
โคกสำโรง 0 - - - - - - - 0
เกาะแก้ว 0 - - - - - - - 0
ถลุงเหล็ก 0 - - - - - - - 0
หลุมข้าว 0 - - - - - - - 0
ห้วยโป่ง 0 - - - - - - - 0
คลองเกตุ 0 - - - - - - - 0
สะแกราบ 0 - - - - - - - 0
เพนียด 0 - - - - - - - 0
วังเพลิง 0 - - - - - - - 0
ดงมะรุม 0 - - - - - - - 0
วังขอนขว้าง 0 - - - - - - - 0
วังจั่น 0 - - - - - - - 0
หนองแขม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0