รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอชัยบาดาล ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ลำนารายณ์ 0 - - - - - - - 0
ชัยนารายณ์ 0 - - - - - - - 0
ศิลาทิพย์ 0 - - - - - - - 0
ห้วยหิน 0 - - - - - - - 0
ม่วงค่อม 0 - - - - - - - 0
บัวชุม 0 - - - - - - - 0
ท่าดินดำ 0 - - - - - - - 0
มะกอกหวาน 0 - - - - - - - 0
ซับตะเคียน 0 - - - - - - - 0
นาโสม 0 - - - - - - - 0
หนองยายโต๊ะ 0 - - - - - - - 0
เกาะรัง 0 - - - - - - - 0
ท่ามะนาว 0 - - - - - - - 0
นิคมลำนารายณ์ 0 - - - - - - - 0
ชัยบาดาล 0 - - - - - - - 0
บ้านใหม่สามัคคี 0 - - - - - - - 0
เขาแหลม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0