รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอท่าวุ้ง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ท่าวุ้ง 0 - - - - - - - 0
บางคู้ 0 - - - - - - - 0
โพตลาดแก้ว 0 - - - - - - - 0
บางลี่ 0 - - - - - - - 0
บางงา 0 - - - - - - - 0
โคกสลุด 0 - - - - - - - 0
เขาสมอคอน 0 - - - - - - - 0
หัวสำโรง 0 - - - - - - - 0
ลาดสาลี่1 0 - - - - - - - 0
บ้านเบิก 0 - - - - - - - 0
มุจลินท์ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0