รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอบ้านหมี่ ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ไผ่ใหญ่ 0 - - - - - - - 0
บ้านทราย 0 - - - - - - - 0
บ้านกล้วย 0 - - - - - - - 0
ดงพลับ 0 - - - - - - - 0
บ้านชี 0 - - - - - - - 0
พุคา 0 - - - - - - - 0
หินปัก 0 - - - - - - - 0
บางพึ่ง 0 - - - - - - - 0
หนองทรายขาว 0 - - - - - - - 0
บางกะพี้ 0 - - - - - - - 0
หนองเต่า 0 - - - - - - - 0
โพนทอง 0 - - - - - - - 0
บางขาม 0 - - - - - - - 0
ดอนดึง 0 - - - - - - - 0
ชอนม่วง 0 - - - - - - - 0
หนองกระเบียน 0 - - - - - - - 0
สายห้วยแก้ว 0 - - - - - - - 0
มหาสอน 0 - - - - - - - 0
บ้านหมี่ 0 - - - - - - - 0
เชียงงา 0 - - - - - - - 0
หนองเมือง 0 - - - - - - - 0
สนามแจง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0