รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอท่าหลวง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ท่าหลวง 0 - - - - - - - 0
แก่งผักกูด 0 - - - - - - - 0
ซับจำปา 0 - - - - - - - 0
หนองผักแว่น 0 - - - - - - - 0
ทะเลวังวัด 0 - - - - - - - 0
หัวลำ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0