รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอสระโบสถ์ ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
สระโบสถ์ 0 - - - - - - - 0
มหาโพธิ 0 - - - - - - - 0
ทุ่งท่าช้าง 0 - - - - - - - 0
ห้วยใหญ่ 0 - - - - - - - 0
นิยมชัย 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0