รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอโคกเจริญ ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
โคกเจริญ 0 - - - - - - - 0
ยางราก 0 - - - - - - - 0
หนองมะค่า 0 - - - - - - - 0
วังทอง 0 - - - - - - - 0
โคกแสมสาร 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0