รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอลำสนธิ ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ลำสนธิ 0 - - - - - - - 0
ซับสมบูรณ์ 0 - - - - - - - 0
หนองรี 0 - - - - - - - 0
กุดตาเพชร 0 - - - - - - - 0
เขารวก 0 - - - - - - - 0
เขาน้อย 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0