รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดลพบุรี ---> อำเภอหนองม่วง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
หนองม่วง 0 - - - - - - - 0
บ่อทอง 0 - - - - - - - 0
ดงดินแดง 0 - - - - - - - 0
ชอนสมบูรณ์ 0 - - - - - - - 0
ยางโทน 0 - - - - - - - 0
ชอนสารเดช 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0