รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดระยอง ---> อำเภอบ้านฉาง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
สำนักท้อน 0 - - - - - - - 0
พลา 0 - - - - - - - 0
บ้านฉาง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0