รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดระยอง ---> อำเภอแกลง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ทางเกวียน 0 - - - - - - - 0
วังหว้า 0 - - - - - - - 0
ชากโดน 0 - - - - - - - 0
เนินฆ้อ 0 - - - - - - - 0
กร่ำ 0 - - - - - - - 0
ชากพง 0 - - - - - - - 0
กระแสบน 0 - - - - - - - 0
บ้านนา 0 - - - - - - - 0
ทุ่งควายกิน 0 - - - - - - - 0
กองดิน 0 - - - - - - - 0
คลองปูน 0 - - - - - - - 0
พังราด 0 - - - - - - - 0
ปากน้ำกระแส 0 - - - - - - - 0
ห้วยยาง 0 - - - - - - - 0
สองสลึง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0