รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดระยอง ---> อำเภอวังจันทร์ ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
วังจันทร์ 0 - - - - - - - 0
ชุมแสง 0 - - - - - - - 0
ป่ายุบใน 0 - - - - - - - 0
พลงตาเอี่ยม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0