รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดระยอง ---> อำเภอบ้านค่าย ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
บ้านค่าย 0 - - - - - - - 0
หนองละลอก 0 - - - - - - - 0
หนองตะพาน 0 - - - - - - - 0
ตาขัน 0 - - - - - - - 0
บางบุตร 0 - - - - - - - 0
หนองบัว 0 - - - - - - - 0
ชากบก 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0