รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดระยอง ---> อำเภอปลวกแดง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ปลวกแดง 0 - - - - - - - 0
ตาสิทธิ์ 0 - - - - - - - 0
ละหาร 0 - - - - - - - 0
แม่น้ำคู้ 0 - - - - - - - 0
มาบยางพร 0 - - - - - - - 0
หนองไร่ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0