รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดระยอง ---> อำเภอเขาชะเมา ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
น้ำเป็น 0 - - - - - - - 0
ห้วยทับมอญ 0 - - - - - - - 0
ชำฆ้อ 0 - - - - - - - 0
เขาน้อย 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0