รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอเมืองนครพนม ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ในเมือง 0 - - - - - - - 0
นาทราย 0 - - - - - - - 0
นาราชควาย 0 - - - - - - - 0
กุรุคุ 0 - - - - - - - 0
บ้านผึ้ง 0 - - - - - - - 0
อาจสามารถ 0 - - - - - - - 0
ขามเฒ่า 0 - - - - - - - 0
บ้านกลาง 0 - - - - - - - 0
ท่าค้อ 0 - - - - - - - 0
คำเตย 0 - - - - - - - 0
หนองญาติ 0 - - - - - - - 0
ดงขวาง 0 - - - - - - - 0
วังตามัว 0 - - - - - - - 0
โพธิ์ตาก 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0