รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอปลาปาก ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ปลาปาก 0 - - - - - - - 0
หนองฮี 0 - - - - - - - 0
กุตาไก้ 0 - - - - - - - 0
โคกสว่าง 0 - - - - - - - 0
โคกสูง 0 - - - - - - - 0
มหาชัย 0 - - - - - - - 0
นามะเขือ 0 - - - - - - - 0
หนองเทาใหญ่ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0