รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอท่าอุเทน ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ท่าอุเทน 0 - - - - - - - 0
โนนตาล 0 - - - - - - - 0
ท่าจำปา 0 - - - - - - - 0
ไชยบุรี 0 - - - - - - - 0
พนอม 0 - - - - - - - 0
พะทาย 0 - - - - - - - 0
เวินพระบาท 0 - - - - - - - 0
รามราช 0 - - - - - - - 0
หนองเทา 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0