รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอบ้านแพง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
บ้านแพง 0 - - - - - - - 0
ไผ่ล้อม 0 - - - - - - - 0
โพนทอง 0 - - - - - - - 0
หนองแวง 0 - - - - - - - 0
นางัว 0 - - - - - - - 0
นาเข 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0