รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอธาตุพนม ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ธาตุพนม 0 - - - - - - - 0
ฝั่งแดง 0 - - - - - - - 0
โพนแพง 0 - - - - - - - 0
พระกลางทุ่ง 0 - - - - - - - 0
นาถ่อน 0 - - - - - - - 0
แสนพัน 0 - - - - - - - 0
ดอนนางหงส์ 0 - - - - - - - 0
น้ำก่ำ 0 - - - - - - - 0
อุ่มเหม้า 0 - - - - - - - 0
นาหนาด 0 - - - - - - - 0
กุดฉิม 0 - - - - - - - 0
ธาตุพนมเหนือ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0