รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอเรณูนคร ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เรณู 0 - - - - - - - 0
โพนทอง 0 - - - - - - - 0
ท่าลาด 0 - - - - - - - 0
นางาม 0 - - - - - - - 0
โคกหินแฮ่ 0 - - - - - - - 0
หนองย่างชิ้น 0 - - - - - - - 0
เรณูใต้ 0 - - - - - - - 0
นาขาม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0