รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอนาแก ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
นาแก 0 - - - - - - - 0
พระซอง 0 - - - - - - - 0
หนองสังข์ 0 - - - - - - - 0
นาคู่ 0 - - - - - - - 0
พิมาน 0 - - - - - - - 0
พุ่มแก 0 - - - - - - - 0
ก้านเหลือง 0 - - - - - - - 0
หนองบ่อ 0 - - - - - - - 0
นาเลียง 0 - - - - - - - 0
บ้านแก้ง 0 - - - - - - - 0
คำพี้ 0 - - - - - - - 0
สีชมพู 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0