รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอศรีสงคราม ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ศรีสงคราม 0 - - - - - - - 0
นาเดื่อ 0 - - - - - - - 0
บ้านเอื้อง 0 - - - - - - - 0
สามผง 0 - - - - - - - 0
ท่าบ่อสงคราม 0 - - - - - - - 0
บ้านข่า 0 - - - - - - - 0
นาคำ 0 - - - - - - - 0
โพนสว่าง 0 - - - - - - - 0
หาดแพง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0