รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอนาหว้า ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
นาหว้า 0 - - - - - - - 0
นางัว 0 - - - - - - - 0
บ้านเสียว 0 - - - - - - - 0
นาคูณใหญ่ 0 - - - - - - - 0
เหล่าพัฒนา 0 - - - - - - - 0
ท่าเรือ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0