รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอโพนสวรรค์ ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
โพนสวรรค์ 0 - - - - - - - 0
นาหัวบ่อ 0 - - - - - - - 0
นาขมิ้น 0 - - - - - - - 0
โพนบก 0 - - - - - - - 0
บ้านค้อ 0 - - - - - - - 0
โพนจาน 0 - - - - - - - 0
นาใน 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0