รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดนครพนม ---> อำเภอวังยาง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
วังยาง 0 - - - - - - - 0
โคกสี 0 - - - - - - - 0
ยอดชาด 0 - - - - - - - 0
หนองโพธิ์ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0