รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดมุกดาหาร ---> อำเภอเมืองมุกดาหาร ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
มุกดาหาร 0 - - - - - - - 0
ศรีบุญเรือง 0 - - - - - - - 0
บ้านโคก 0 - - - - - - - 0
บางทรายใหญ่ 0 - - - - - - - 0
โพนทราย 0 - - - - - - - 0
ผึ่งแดด 0 - - - - - - - 0
นาโสก 0 - - - - - - - 0
นาสีนวน 0 - - - - - - - 0
คำป่าหลาย 0 - - - - - - - 0
คำอาฮวน 0 - - - - - - - 0
ดงเย็น 0 - - - - - - - 0
ดงมอน 0 - - - - - - - 0
กุดแข้ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0