รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดมุกดาหาร ---> อำเภอนิคมคำสร้อย ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
นิคมคำสร้อย 0 - - - - - - - 0
นากอก 0 - - - - - - - 0
หนองแวง 0 - - - - - - - 0
กกแดง 0 - - - - - - - 0
นาอุดม 0 - - - - - - - 0
โชคชัย 0 - - - - - - - 0
ร่มเกล้า 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0