รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดมุกดาหาร ---> อำเภอดอนตาล ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ดอนตาล 0 - - - - - - - 0
โพธิ์ไทร 0 - - - - - - - 0
ป่าไร่ 0 - - - - - - - 0
เหล่าหมี 0 - - - - - - - 0
บ้านบาก 0 - - - - - - - 0
นาสะเม็ง 0 - - - - - - - 0
บ้านแก้ง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0