รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดมุกดาหาร ---> อำเภอดงหลวง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ดงหลวง 0 - - - - - - - 0
หนองบัว 0 - - - - - - - 0
กกตูม 0 - - - - - - - 0
หนองแคน 0 - - - - - - - 0
ชะโนดน้อย 0 - - - - - - - 0
พังแดง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0